logo mobile

Responsabilitate Socială -

Grija față de mediu

Informații publice conform Anexei 6 din Legea nr 59/2016

 

Elemente de informaţii ce trebuie comunicate publicului conform Legii nr. 59/ 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

 

Dezvoltarea filierelor naționale

 

Obiectivul a intrat sub incidența HG 804/2007, cu modificările ulterioare, ca obiectiv cu risc minor, conform notificării înaintate autorităților competente (ISU Ialomița, G.N.M. Ialomița și A.P.M. Ialomița ) cu nr. 6138/14.07.2009, iar confirmarea privind încadrarea obiectivului în inventarul operatorilor economici de tip SEVESO a fost înregistrată cu nr. 6893/04.08.2009.

În anul 2016, obiectivul își menține încadrarea ca “amplasament de nivel inferior”.

Notificarea conform Legii nr. 59/ 2016, ce abrogă HG 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, a fost înaintată autorităților competente, cu nr. 4597/ 22.04.2016 și conține informații conform art. 7 din lege.

 

Activitate principală: Obținerea uleiurilor vegetale brute și/ sau rafinate din materii prime oleaginoase (semințe de floarea-soarelui, semințe de rapiță, etc.) - cod CAEN 1041

Activitate secundară: Fabricare biodiesel - cod CAEN 2059

Procesele de fabricaţie se desfăşoară în flux continuu. În fiecare instalaţie se realizează control interfazic de laborator, precum şi control de calitate al produselor finite (laborator propriu).

 

S.C. EXPUR S.A. deține personal competent pentru:

-           operarea în siguranță a instalațiilor;

-           executarea verificarea stării tehnice a utilajelor şi traseelor sub presiune supuse controlului ISCIR;

-           întreţinerea şi reparaţia utilajelor;

-           verificarea echipamentelor de măsurare și monitorizare din instalaţii.

 

 

Hexan

Produs stabil în condiţii normale de folosire (conform Fișei cu date de securitate a producătorului). Lichid incolor cu miros parafinic, dulce.

Expunerea se poate produce prin inhalare, ingestie, absorbție cutanată, contact cutanat sau ocular și ingestie accidentală. Provoacă iritarea uşoară a pielii. Contactul repetat/prelungit poate cauza degresarea pielii, care poate duce la dermatită. Vaporii pot fi iritanți pentru ochi. Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului. Poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Expunerea repetată afectează sistemul nervos. Aspirația în plămâni la înghițire sau vomare poate produce pneumonie chimică ce poate fi fatală. Inspiratia de concentrații mari de vapori poate produce deprimarea sistemului nervos central (SNC) manifestată prin amețeală, senzație de plutire, durere de cap, greață și pierderea coordonării. Inhalația prelungită poate fi urmată de pierderea cunoștinței și moarte.

Substanță extrem de inflamabilă. Poate forma un amestec inflamabil/ exploziv de vapori-aer. Evitați inhalarea vaporilor și/sau a pulverizarilor. Vaporii sunt mai grei decât aerul, se răspândesc deasupra solului şi există posibilitatea de aprindere de la distanţă.

Mijloace de stingere corespunzătoare: Spumă, apă pulverizată sau ceaţă. Praful chimic uscat, bioxidul de carbon, nisipul sau pământul pot fi utilizaţi numai pentru focuri mici.

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Jet de apă.

Produsele periculoase de combustie pot include: un amestec complex de gaze (fum) și microparticule solide și lichide aeropurtate, monoxid de carbon, compuși organici și anorganici neidentificați.

Incompatibilități: Aerosoli, substanțe inflamabile, agenți oxidanți, corozivi și alte produse inflamabile, cauciucul natural, butil sau nitril cauciucul.

Fraze de pericol: H361: Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului; H304: Poate fi mortal în caz de pătrundere în căile respiratorii; H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată; H336: Poate provoca somnolență sau amețeală; H225: Lichid și vapori foarte inflamabili; H411: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

 

Metanol

Produs stabil în condiții normale (conform Fișei cu date de securitate a producătorului). Lichid incolor cu miros de tip alcool.

Lichid foarte inflamabil. Substanța este toxică dacă este înghițită, toxică în contact cu pielea și toxică daca este inhalată. Afectează organele (expunere: orală, inhalare).

Mijloace de stingere corespunzătoare: Apa, mijloace uscate de stingere, bioxid de carbon, spumă rezistentă la alcool.

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu există informații disponibile.

Vaporii, în combinație cu aerul, pot forma amestec explozibil. În caz de incendiu pot fi emise monoxid și dioxid de carbon.

Incompatibilități: agenți oxidanți puternici, materiale alcaline și alcalino-pământoase.

Fraze de risc: H301: Toxic în caz de înghițire; H311: Toxic în contact cu pielea; H331: Toxic în caz de inhalare; H370: Provoacă leziuni ale ochilor (orbire) și ale sistemului nervos central; H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.

 

Metilat de sodiu

Produs stabil în condiții de depozitare recomandate (conform Fișei cu date de securitate a producătorului). Fluid vâscos, incolor cu miros de tip alcool.

Evitați contactul cu pielea și ochii. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Nociv în caz de înghițire. Simptome posibile: vertij, tulburări gastro-intestinale, dificultăți respiratorii, spasme.

Mijloace de stingere corespunzătoare: Jet de apă, spumă rezistentă la alcooli, produs chimic uscat sau bioxid de carbon.

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Jet plin de apă.

Incompatibilități: Reacție exotermă cu apa, acizi, agenți de oxidare, solvenți halogenați. Degajare de hidrogen cu diferite metale – aluminiu, magneziu, zinc (formare de gaz explozibil cu oxigenul din aer). Acizi, agenți oxidanți, aer umed și apă.

Fraze de risc: H301: Toxic în caz de înghițire; H311: Toxic în contact cu pielea; H331: Toxic în caz de inhalare; H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H370: Provoacă leziuni ale organelor; H290: Poate fi coroziv pentru metale; H226: Lichid sau vapori inflamabili.

 

Antiîngheț

Produs stabil în condiții normale de utilizare (conform Fișei cu date de securitate a producătorului). Lichid brun cu miros caracteristic.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

În caz de supraexpunere la vapori: iritații ale ochilor, nasului și gâtului; dureri de cap, amețeli, somnolență. În caz de repetate și prelungite expuneri: posibile efecte de slăbire ale sistemului nervos central. Poate cauza efect anestezic și/sau narcotic. Aspirarea și ingerarea pot face ca picături de substanță să ajungă în plămâni, ce produc pneumonie chimică. Vaporii pot cauza iritații.

Mijloace de stingere corespunzătoare: anhidrida carbonică, pulberi, spumă, apa nebulizată.

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Apa sub forma de jet.

Evitați contactul vaporilor cu surse de aprindere (flacară, scânteie, suprafețe calde).

Pe durata procesului de combustie se formează: oxizi de carbon și alte gaze și vapori toxici.

Incompatibilități: Acizi tari și oxidanți puternici, cauciuc natural și butilic, EPDM, polistiren, polipropilenă, PVC, polivinilalcool, poliacrilonitril.

Fraze de risc: H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii; H336: Poate provocă somnolență sau amețeală; H351: Susceptibil de a provoca cancer; H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; H226: Lichid și vapori inflamabili.

 

Clor

Produs stabil în condițiile recomandate de depozitare (conform Fișei cu date de securitate a producătorului). Lichid maroniu cu miros caracteristic, stringent, inecăcios.

Este mai greu decât aerul și se acumulează în părțile mai joase.

Gaz lichefiat, toxic prin inhalare. Irită pielea, ochii, nasul, gâtul, provoacă lăcrimarea, tuse şi dureri de piept. Clorul este necombustibil, dar cele mai multe substanţe combustibile ard în clor aşa cum ard în oxigen. Riscul major este legat de proprietăţile toxice şi corosive ale clorului, acesta fiind un gaz toxic cu efect iritant şi sufocant.

Mijloace de stingere corespunzătoare: Nu este exploziv. Nu este auto-inflamabil. Nu este inflamabil. Focurile mici se izolează și se lasă să ardă controlat. Pentru focuri mari, se folosește multă apă pulverizată sau sub formă de ceaţă. Ca agenți de stingere se pot utiliza spume chimice, pulberi chimice.

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Dioxid de carbon sau Halon.

Produsele periculoase de combustie pot include : un amestec complex de gaze (fum) și microparticule solide și lichide aeropurtate. Monoxid de carbon. Compuși organici și anorganici neidentificați.

Incompatibilități: Reacționează violent cu agenții reducători și materialele combustibile. Metale fin divizate, polipropilena, silicon, unele forme de plastic, cauciuc, materiale combustibile. Reacție explozivă la contactul cu metalele fin divizate. Reacţionează violent cu agenţii reducători şi materialele combustibile. Reacţionează energic cu acetilena, arsenic, bismut, bor, benzen, calciu, cărbune activ, eter, sulfură de carbon, etenă, fluor, glicerină, hidrazină. Reacție corozivă cu anumite metale atunci când clorul este umed.

Fraze de pericol: H270: Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant; H315: Provoacă iritarea pielii; H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor; H330: Fatal în caz de inhalare; H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii; H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

 

În cazul apariţiei unui accident major, societatea dispune de personal instruit pentru alertarea Celulei de urgență a societății, a numărului unic de apel 112 și a societăților aflate în imediata sa vecinatate.

Semnale de alarmare:

-      Alarma aeriană: 15 sunete (impulsuri a 4 semnale fiecare, cu pauză 4 secunde între ele) ;

-      Alarma la dezastre: 5 sunete (impulsuri a 16 secunde fiecare, cu pauză 10 secunde între ele) ;

-      Prealarmare aeriană: 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele ;

-      Încetarea alarmei: 1 sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

În cazul producerii unor situații de urgență, Celula de Urgență constituită la nivelul unității, prin președintele acesteia, va organiza conferințe de presă și va emite către populație comunicate de presă cu privire la situația din teren ce vor fi difuzate prin mass media locale (televiziune și ziare locale).

 

Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomiţa, Slobozia, Str. Mihai Viteazul, Nr. 1

Tel: 0243/232.971; Fax: 0243/215.949

 

a) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate pune la dispoziţia oricărei persoane fizice sau juridice care solicită acest lucru toate informaţiile relevante, în baza prevederilor Legii 59/2016, sub rezerva dispozițiilor de la art. 22. Divulgarea oricăror informaţii cerute în temeiul prevederilor Legii 59/ 2016, poate fi refuzată sau restricţionată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, sub rezerva dispozițiilor de la art. 22 din Legea nr. 59/2016.

b) Sediul S.C. EXPUR S.A., situat pe sos. Amara nr. 3, Slobozia, jud. Ialomița,

tel 0243.213.506; fax: 0243.231.308

 

Persoană de contact este dl. ing. Bogdan Negulescu, Director Fabrică.

  1. Numele operatorului şi adresa completă a amplasamentului S.C. EXPUR S.A Slobozia, șoseaua Amara nr. 3, jud. Ialomița.
  2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa cerințelor legale
  3. Activităţi desfăşurate în cadrul amplasamentului
  4. Substanţele periculoase relevante din cadrul amplasamentului cu principalele lor caracteristici periculoase
  5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului
  6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie
  7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22 din Legea nr. 59/2016.
 Responsabilitate Socială