logo mobile

RO | EN

Responsabilitate Socială -

Grija față de mediu

 

Informatii pentru public conform Legii 59/ 2016

Nr. 11897/ 13.11.2023

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

 

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului

 

          1.1 Numele sau denumirea comercială a operatorului: EXPUR S.A.

         1.2 Adresa completă a amplasamentului: Slobozia, soseaua Amara nr. 3, cod 920049, jud. Ialomita, coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 44º 34' 32.60", longitudine: 27º 20' 25.80", telefon 0243213506, fax 0243231308, e-mail office@expur.ro.

 

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

 

          Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, EXPUR S.A. este un amplasament de « nivel inferior », ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr. 59/2016.

          În conformitate cu prevederile legale au fost actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Ialomita, respectiv ISUJ Ialomita următoarele documente:

 • Notificarea de activitate cu nr. 4198/ 21.04.2023, înregistrată la SRAPM cu nr. 4649/ 24.04.2023;
 • Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. 8946/ 16.08.2022, înregistrat la SRAPM cu nr. 7006/ 18.08.2022;

 

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

 

          a) Activitate principala: Fabricarea uleiurilor vegetale brute si/ sau rafinate din materii prime oleaginoase (seminte de floarea-soarelui, seminte de rapita, etc.) - cod CAEN 1041

Pentru obţinerea uleiurilor din seminţe oleaginoase, se folosesc ca materii prime:

- seminţe de floarea-soarelui şi de rapiţă, boabe de soia, etc.;

- uleiuri brute de floarea-soarelui, rapita, soia;

- uleiuri rafinate de floarea-soarelui, floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic etc.

 

          b) Activitate secundara: Fabricare biodiesel - cod CAEN 2059

Pentru obţinerea biodieselului se folosesc ca materii prime:

- uleiuri vegetale rafinate/nerafinate de: rapiţă, floarea soarelui, soia, palmier etc.

- alcool metilic

Procesele de fabricaţie se desfăşoară în flux continuu. În fiecare instalaţie se realizeaza control interfazic de laborator, precum şi control de calitate al produselor finite (laborator propriu).

 

EXPUR este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricarea uleiurilor vegetale brute si/ sau rafinate, cod CAEN 1041 si in activitatea de fabricare biodiesel, cod CAEN 2059

 

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

 

Nr. Crt.

Substanțe utilizate

Starea de agregare

Fraze de pericol/Categoria de pericol

1

Hexan

Lichid

- H225 : lichid şi vapori foarte inflamabili

- H304 : Poate fi mortal în caz de înghitire si de patrundere în caile respiratorii

- H315 : Provoaca iritarea pielii

- H336 : Poate provoca somnolenta sau ameteala

- H361 : Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului

- H373 : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

- H411 : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

2

Metanol

Lichid

- H225:lichid şi vapori foarte inflamabili;

- H301:toxic în caz de înghiţire;

- H311:toxic în contact cu pielea;

- H331:toxic în caz de inhalare;

- H370:provoacă leziuni ale organelor.

3

Metilat de sodiu

Lichid

- H226 : Lichid si vapori inflamabili

- H290 : Poate fi corosiv pentru metale

- H301 : Toxic în caz de înghiţire

- H311 : Toxic în contact cu pielea

- H331 : Toxic în caz de inhalare

- H314 : Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

- H370 : Provoacă leziuni ale organelor

4

Antioxidant (aditiv)

Lichid

- H226 : Lichid si vapori inflamabili

- H315 : Provoaca iritarea pielii

- H317 : Poate provoca o reacţie alergică a pielii

- H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor

- H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic

- H410 : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

5

Clor

Lichid

- H270 : Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant

- H315 : Provoaca iritarea pielii

- H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor

- H331 : Toxic în caz de inhalare

- H335 : Poate provoca iritarea cailor respiratorii

- H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic

 

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

 

          În caz de accident major ( incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) societatea este dotată pentru alarmare publică cu o sirenă electrică de 5,5 kw. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de la parterul sectiei Casa masini de către personal numit/ desemnat pentru astfel de situații.

 

          În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.); 
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

 

          În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomita, Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomita, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Ialomita), instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

 

          Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 

          a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

 

          b) în caz de incendiu sau explozii:

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

 

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: Expur Groupe Avril

 

 

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

 

Nr. crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de catre autorităţile competente

Autorităţile participante

Tematica inspecției

1

10-11.10.2023

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomita, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Ialomita.

1) Verificarea respectării Legii nr. 59/2016 în ceea ce priveşte responsabilităţile operatorului privind asigurarea măsurilor de prevenire a producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cantităţile maxime de stocare şi cele existente ale substanţelor periculoase deţinute conform anexei nr. 1 din Legea nr. 59/2016, precum şi activităţi specifice noi care intră sub incidenţa legii.

2) Obligatiile ce revin operatorilor economici prevazute la art. 5 din Legea nr. 59/2016.

3) Verificarea întocmirii procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, conform Ordinul nr. 1175/39/2020

4) Verificarea întocmirii procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier, conform Ordinului nr. 1176/2019/40/2020

5) Verificarea datelor privind substanţele periculoase deţinute (sursa de risc):

- denumirea substantelor folosite;

- cantitatea maximă de stocare;

- cantitatea existenta în unitate;

- locurile de depozitare;

- modul de operare.

6) Verificarea sistemului de management al securităţii şi a sistemului tehnologic,  conform Chestionarului de verificare anexat, întocmit în baza O.M.M.G.A. nr. 1299/2005, cap. V 2.1. și V 2.2.

 

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Ialomita, localitatea Slobozia, soseaua Amara, nr.3.

 

Persoane de contact:

 

 • Oprescu Madi, Manager Securitate - Tel: 0243213506, int 271
 • Leonte Gheorghita, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0243213506, int 241
 • Dobre Victorita, Inspector de Protecţie Civilă si Cadru Tehnic PSI - Tel: 0243213506

 

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul EXPUR S.A., judeţul Ialomita, localitatea Slobozia, soseaua Amara, nr.3.

 

Persoane de contact:

 

 • Oprescu Madi, Manager Securitate - Tel: 0243213506, int 271
 • Leonte Gheorghita, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0243213506, int 241
 • Dobre Victorita, Inspector de Protecţie Civilă si Cadru Tehnic PSI - Tel: 0243213506

 

și la sediul :   SRAPM: tel 0243232971, email: office@apmil.anpm.ro

                          CJ-GNM: tel 0243236446, e-mail: cjialomita@gnm.ro

                          ISUJ: tel 0243232396, e-mail: dispecerat@isujialomita.eu

 

 

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2023

 

Vezi raportul

 

 Responsabilitate Socială