logo mobile

RO | EN

Responsabilitate Socială -

Grija față de mediu

Informatii pentru public conform Legii 59/ 2016

 

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

 

1.    Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

1.1.    Numele sau denumirea comercială a operatorului: S.C. EXPUR S.A.

1.2.    Adresa completă a amplasamentului :

 • Slobozia, soseaua Amara nr. 3, jud. Ialomita, cod 920049, 

 • coordonate geografice: longitudine (Est) 27º 20' 25.85", latitudine (Nord) 44º 34' 33.42"

 • telefon 0243213506, fax 0243231308

 

2.    Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente. 

 

Ca urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomita, S.C. EXPUR S.A. este un amplasament de nivel inferior, ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr. 59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/ actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Ialomita, respectiv ISUJ „BARBU CATARGIU” al judetului Ialomita următoarele documente:

 • Notificarea de activitate cu nr. 4400/ 29.04.2020, intocmita conform Ord. 1175/ 2019 privind ordinul de aprobarea Procedurii de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, fost transmisa SRAPM Ialomita, ISU Ialomita si GNM Ialomita;

 • Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. 14352/ 06.12.2018, înregistrat la SRAPM cu nr. 2270/ 18.03.2019;

 

3.    Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

 

Domeniul principal de activitate al S.C. EXPUR S.A. il reprezinta Fabricarea uleiurilor vegetale brute si/ sau rafinate din materii prime oleaginoase (seminte de floarea-soarelui, seminte de rapita, etc.) - cod CAEN 1041

Pentru obţinerea uleiurilor din seminţe oleaginoase, se folosesc ca materii prime:

- seminţe de floarea-soarelui şi de rapiţă, boabe de soia, etc.;

- uleiuri brute de floarea-soarelui, rapita, soia;

- uleiuri rafinate de floarea-soarelui, floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic etc.

Activitate secundara: Fabricare biodiesel - cod CAEN 2059

Pentru obţinerea biodieselului se folosesc ca materii prime:

- uleiuri vegetale rafinate/ nerafinate de rapiţă, floarea soarelui, soia, palmier etc, la care se poate adauga ulei vegetal de gatit uzat, in proportii variabile

- alcool metilic.

EXPUR este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează substanțe periculoase în activitatea de tratare a apei brute, in cea de fabricare a uleiului brut de extractie si in activitatea de obtinere a biodieselului.

 

4.    Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

 

Nr. Crt.

Substanțe utilizate

Starea de agregare

Fraze de pericol/ Categoria de pericol

1.

Clor

lichid

H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant

H315 Provoaca iritarea pielii

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

H331 Toxic în caz de inhalare

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

2.

Hexan

lichid

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

H304 Poate fi mortal în caz de înghitire si de patrundere în caile respiratorii

H315 Provoaca iritarea pielii

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala

H361 Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

3.

Metanol

lichid

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

H301 Toxic în caz de înghiţire

H311 Toxic în contact cu pielea

H331 Toxic în caz de inhalare

H370 Provoacă leziuni ale organelor

4.

Metilat de sodiu

lichid

H226 Lichid si vapori inflamabili

H290 Poate fi corosiv pentru metale

H301 Toxic în caz de înghiţire

H311 Toxic în contact cu pielea

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

H318 Provoaca leziuni oculare

H331 Toxic în caz de inhalare

H370 Provoacă leziuni ale organelor

5.

Aditiv anticongelant

lichid

H226 Lichid si vapori inflamabili

H304 Poate fi mortal în caz de înghitire si de patrundere în caile respiratorii

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala

H351 Susceptibil de a provoca cancer

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

 

5.    Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

 

Pentru cazul producerii unor situatii de urgenta, la nivel de organizatie este constituita Celula de Urgenta al carei Presedinte este Directorul Fabrica.

Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea celulei de urgenţă, stabileste organizarea, atributiile si functionarea Celulei de Urgenta.

În cazul apariţiei unui accident major (ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.), amplasamentul este dotat cu sirenă electrică, pentru alarmare publică. Acest dispozitiv pot fi activat din interiorul amplasamentului, de către personal desemnat in acest sens.

Semnale de alarmare:

 • Alarma aeriana: 15 sunete (impulsuri a 4 semnale fiecare, cu pauza 4 secunde intre ele);

 • Alarma la dezastre: 5 sunete (impulsuri a 16 secunde fiecare, cu pauza 10 secunde intre ele);

 • Prealarmare aeriana: 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele;

 • Incetarea alarmei: 1 sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.

 

Schema fluxului relaţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă stabilita pri Regulametul Celului de urgenta, stabileste modul de anuntare al autoritatilor competente, responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomita, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita, Comisariatul judeţean Ialomita al Gărzii Nationale de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

 

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a)    In caz de emisii majore (dispersii toxice):

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;  

 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică; 

 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri; 

 • Închideți urgent ferestrele și ușile;

 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă; 

 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism; 

 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă; 

 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

 

b)    In caz de incendiu sau explozii: 

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului; 

 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produșii de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona; 

 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați; 

 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

 

6.    Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

 

In data de 10.10.2019, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ialomita, Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Ialomita si Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita - Secretariatul de risc, a efectuat o inspecţie SEVESO planificată, la EXPUR S.A., cu sediul in Slobozia, sos. Amara, nr. 3, jud. Ialomita.

Inspectia a urmarit :

1)    Verificarea respectării Legii 59/ 2016 in ceea ce priveste responsabilitatile operatorului privind asigurarea masurilor de prevenire a producerii unui accident major in care sunt implicate substante periculoase, cantitatile maxime de stocare si cele existente ale substantelor periculoase detinute conform anexei nr. 1 din L 59/ 2016, precum si activitati specifice noi care intra sub incidenta legii.

2)    Obligatiile ce revin operatorilor economici prevazute la art. 5 din L 59/ 2016;

3)    Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activitati care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase conform anexelor nr. 1 şi nr. 1.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003;

4)    Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unui accident major conform anexelor nr. 2 şi nr. 2.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003;

5)    Verificarea datelor privind substanţele periculoase deţinute (sursa de risc): denumirea substantelor folosite/ cantitatea maximă de stocare/ cantitatea existenta în unitate/ locurile de depozitare/ modul de operare;

6)    Verificarea sistemului de management al securităţii si a sistemului tehnologic, conform Chestionarului de verificare întocmit în baza O.M.M.G.A. nr. 1299/2005, cap. V 2.1 si V 2.2.;

    Controlul a constat in verificarea pe teren, verificarea documentelor, rapoartelor şi altor înregistrări întocmite la nivelul instalatiilor. În timpul verificărilor efectuate de echipa de control, s-a constatat că modul de organizare si operare la nivelul instalatiilor nu sunt de natură să induca nici un fel de pericol asupra echipamentelor, din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului.

    Pe parcursul inspectiei, nu au fost identificate neconformitati.

 

7.    Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății S.C. EXPUR S.A., situat pe sos. Amara nr. 3, Slobozia, jud. Ialomita, tel. 0243.213.506, fax. 0243.231.308.

Persoane de contact: 

 • Oprescu Madi, Manager Securitate - Tel: 0243213506, int 271

 • Istrate Petre, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0243213506, int 217

 • Mihaila Catalina, Inspector de Protecţie Civilă si Cadru Tehnic PSI - Tel: 0243213506, int 270

și la sediul: SRAPM: tel 0243232971, email: office@apmil.anpm.ro

CJ-GNM: tel 0243236446, e-mail: cjialomita@gnm.ro

ISUJ: tel 0243232396, e-mail: dispecerat@isujialomita.eu

 Responsabilitate Socială